Tin tức - Sự kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Tôi tên:…………………………………………. Mã số sinh viên: ……………...

Ngày sinh:……/……/…….

Hiện đang học lớp (ngành):……………..…………………... Khóa:……... ……

Hệ đào tạo chính qui tại Trường Đại học Tây Đô

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất:……………………………………………………..

Điện thoại cố định:…………………………. Di động:……………………………

Tổng số tiền xin gia hạn trong học kỳ ……, năm học……….. - ………. là:

Bằng số: ………………………. đồng.

Bằng chữ:……………………………………………………………………………

Kính xin Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô cho phép tôi được gia hạn đóng học phí đến ngày …….. tháng ……. năm…………..

Lý do:……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan sẽ nộp đủ tiền học phí cho nhà trường đúng thời gian nêu trên. Nếu vi phạm tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo qui định hiện hành.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu.

                                                                     Cần Thơ, ngày ……… tháng……… năm………

                                                                                              Người làm đơn

                                                                                       (Ký tên và ghi rõ họ tên)

                                                                                        ……………………….

* Ý kiến của Cố vấn học tập                                                                                    * Ý kiến của Khoa

       Ngày ……… tháng……… năm………

             Ý kiến của Ban Giám Hiệu

Hoạt động sinh viên

Thông báo

Go to top