Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa:            PGS.TS Nguyễn Văn Bá                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng khoa:       ThS Nguyễn Lê Hoàng Yến               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý giáo vụ:           ThS Lê Hoàng Bảo Trinh                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý tổ chức :          CN. Phan Thị Trúc Phương                pttphuongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội đồng khoa Sinh học ứng dụng

1. PGS.TS Nguyễn Văn Bá                            Chủ tịch

2. PGS.TS Nguyễn Văn Kiểm                       P. Chủ tịch

3. TS. Tạ Văn Phương                                   Ủy viên

4. ThS. Nguyễn Lê Hoàng Yến                     Ủy viên – Thư ký

Tập thể cán bộ - giảng viên Khoa SHUD

TT

Họ và tên

Năm   sinh

Giới   tính

Chức vụ

Trình độ đào tạo (TS,ThS,ĐH)

1

Nguyễn  Văn Bá

1947

Nam

Trưởng khoa

PGS. Tiến sĩ

2

Nguyễn Lê Hoàng Yến

1977

Nữ

P. Trưởng khoa

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Kim Đông

1956

Nữ

Giảng viên

PGS. Tiến sĩ

4

Nguyễn  Văn Kiểm

1952

Nam

Giảng viên

PGS. Tiến sĩ

5

Nguyễn  Kim Đông

1982

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Trương Thị Ý Nhi

1992

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Thị Thu Thảo

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Lê   Hoàng Bảo Trinh

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Tạ  Văn Phương

1973

Nam

Giảng viên

Tiến sĩ

10

Trần Ngọc Tuyền

1975

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Tăng Minh Khoa

1976

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Trần  Ngọc Huyền

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

13

Nguyễn Thị Chúc

1978

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Phạm Thị Mỹ Xuân

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

15

Hà Phương Thảo

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

16

Lê Nguyễn Tường Vi

 1989

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

17

Võ Thị Kiên Hảo

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

18

Nguyễn Huy Hoàng

1985

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

  19 Võ Văn Bình 1975     Nam             Giảng viên  Tiến sĩ
  20 Mai Linh Cảnh 1988     Nam             Giảng viên  Thạc sĩ
  21 Trịnh Thị Hồng Mơ 1993     Nữ             Giảng viên  Thạc sĩ

Thông báo

Go to top