TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             

               Số:    /TB-SHUD                                          Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức báo cáo seminar ngành Công nghệ thực phẩm)

Căn cứ Kế hoạch viết và báo cáo Seminar cấp Khoa, số 4b/KH-SHUD, ngày 14/2/2019 của Khoa Sinh học ứng dụng.

Khoa Sinh học ứng dụng thông báo đến giảng viên của Khoa và Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm (CNTP) kế hoạch tổ chức báo cáo Seminar (đợt 1) của Khoa       như sau:

  1. 1.Chuyên đề báo cáo

Chuyên đề 1: Công nghệ xử lý bằng áp suất cao (HPP) trong chế biến trái cây và rau quả

            Báo cáo viên: ThS Hà Phương Thảo – Giảng viên BM CNTP

Chuyên đề 2: Ảnh hưởng của tổn thương lạnh và khả năng bảo quản của môt số loại   trái cây ở nhiệt độ thấp

            Báo cáo viên: ThS Nguyễn Thị Thu Thảo – Giảng viên BM CNTP

  1. 2.Thời gian tổ chức seminar:   10 giờ, ngày 5/4/2019 (thứ sáu)
  2. 3.Địa điểm: Phòng Hội thảo – Trường ĐH Tây Đô
  3. 4.Thành phần tham dự
    1. Giảng viên chuyên ngành CNTP và các GV khác có quan tâm.
    2. Sinh viên các lớp Công nghệ thực phẩm (không trùng lịch học)
  4. 5.Hướng dẫn thực hiện

BM Công nghệ thực phẩm triển khai đến giảng viên là báo cáo viên (để chuẩn bị báo cáo) và sinh viên ngành CNTP (để tham dự)

Sinh viên ngành CNTP không trùng lịch học tham dự đầy đủ để cập nhật thông tin kiến thức chuyên ngành.

Thông báo này thay cho thư mời./

                                                                                          TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

      -BM CNTP

      - Giảng viên Khoa SHUD

      - Các lớp ngành CNTP                                                            

Thông báo

Go to top