Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa:             PGS.TS Nguyễn Văn Bá                  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Phó trưởng khoa:       ThS Nguyễn Lê Hoàng Yến               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý giáo vụ:             ThS Lê Hoàng Bảo Trinh                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trợ lý tổ chức :           ThS Nguyễn Xuân Linh                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hội đồng khoa Sinh học ứng dụng

1. PGS.TS Nguyễn Văn Bá                            Chủ tịch

2. PGS.TS Nguyễn Văn Kiểm                        P. chủ tịch

3. ThS. Tạ Văn Phương                                 Ủy viên

4. ThS. Nguyễn Lê Hoàng Yến                      Ủy viên – Thư ký

Tập thể cán bộ - giảng viên Khoa SHUD

TT

Họ và   tên

Năm   sinh

Giới   tính

Ngạch   GV

(GS,   PGS, GVC, GV, Trợ giảng)

Trình   độ đào tạo(TS,ThS,ĐH)

1

Nguyễn   Văn Bá

1947

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

2

Phan   Văn Thơm

1941

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

3

Nguyễn   Văn Kiểm

1952

Nam

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

4

Nguyễn   Kim Đông

1982

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Võ   Huỳnh Quốc Huy

1984

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Nguyễn   Thị Thu Thảo

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Lê   Hoàng Bảo Trinh

1981

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Nguyễn   Xuân Linh

1980

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn   Thị Khánh Vân

1979

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

10

Lê   Hoàng Lệ Thủy

1964

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Nguyễn   Lê Hoàng Yến

1977

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Tạ   Văn Phương

1973

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

13

Trần   Ngọc Tuyền

1975

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Tăng   Minh Khoa

1976

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

15

Nguyễn   Thành Tâm

1984

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

16

Trần   Ngọc Huyền

1987

Nữ

Chuyên viên

Thạc sĩ

17

Lê   Nguyễn Xuân Điền

1982

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

18

Phạm   Thị Mỹ Xuân

1987

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

19

Hà Phương Thảo

1984

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

20

Lê Nguyễn Tường Vi

 1989

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

21

Võ Thị Kiên Hảo

1985

Nữ

Giảng viên

Thạc sĩ

22

Nguyễn Huy Hoàng

1985

Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

  23 Võ Văn Bình 1975    Nam             Giảng viên              Tiến sĩ
  24 Nguyễn Thị Thúy Oanh 1986    Nữ             Giảng viên              Thạc sĩ
  25 Lê Trường Giang 1971    Nam             Giảng viên              Thạc sĩ

Thông báo

Go to top